algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Met Marieke en een opdrachtgever waarop Met Marieke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Met Marieke en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Geen beding van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomsten waarop zij van toepassing worden verklaard, zal contra proferentem worden uitgelegd.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle offertes en aanbiedingen van Met Marieke zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 • De in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Met Marieke niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Verstrekking van gegevens en wijziging overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Met Marieke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Met Marieke worden verstrekt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4 Overmacht aan de zijde van Met Marieke

 1. Onder overmacht aan de zijde van Met Marieke wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten Met Marieke komende oorzaken, waarop Met Marieke geen invloed kan uitoefenen, waardoor Met Marieke niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder meer vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Met Mariek, beperkte vervoersmogelijkheden, werkstakingen en overheidsmaatregelen gelden als overmacht aan de zijde van Met Marieke.
 2. Met Marieke is gedurende de periode dat de overmacht voortduurt niet gehouden verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voorzover Met Marieke ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Met Marieke gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat

te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

 1. Betaling aan Met Marieke dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Met Marieke aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Met Marieke aangegeven. Met Marieke is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Met Marieke heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Met Marieke kan, zonder daardoor in crediteurenverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Met Marieke kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, zijn alle door Met Marieke gemaakte redelijke buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van nakoming, voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens door de opdrachtgever worden voldaan.

Artikel 6 Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Met Marieke te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Met Marieke te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. De opdrachtgever dient Met Marieke in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de andere bestelde zaken en al hetgeen waartoe hij Met Marieke opdracht gegeven heeft.
 3. Indien van een gebrek na verstrijken van de in lid genoemde termijnen melding wordt gemaakt, komt de opdrachtgever in ieder geval geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Met Marieke gevallen, voor rekening van de opdrachtgever.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren op en jegens Met Marieke en de door Met Marieke bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Met Marieke is gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige vordering van Met Marieke op opdrachtgever.
 2. Met Marieke is gerechtigd om naast de wettelijke opzeg- en ontbindingsgronden, de overeenkomst terstond te ontbinden in geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever,beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van Met Marieke op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en zonder wettelijke grond ontbindt of opzegt, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de volledige uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van Met Marieke

 1. Indien Met Marieke aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld met dien verstande dat de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid niet gelden indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Met Marieke. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden ten aanzien van vorderingen uit wanprestatie alsmede onrechtmatige daad.
 2. Met Marieke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Met Marieke is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Met Marieke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door een tekortkoming in de nakoming door Met Marieke die veroorzaakt wordt door overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden.
 4. Met Marieke is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan

–     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden,

–     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Met Marieke aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze gebrekkige prestatie aan Met Marieke toegerekend kan worden,

–     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Onder directie schade wordt derhalve niet verstaan zaakschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en ander nadeel in de zin van art. 6:106 BW

 1. De aansprakelijkheid van Met Marieke is in ieder geval beperkt tot eenmaal het bedrag dat Met Marieke ontvangt uit hoofde van dat deel van de overeenkomst tussen Met Marieke en opdrachtgever, waarvan de wanprestatie of onrechtmatige daad heeft geleid tot de vorenbedoelde schade.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Met Marieke lijdt  als gevolg van een tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst tussen Met Marieke en opdrachtgever, ook indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door overmacht.
 1. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde vergoedt opdrachtgever alle kosten die Met Marieke maakt als gevolg van verkeerde informatie afkomstig vanopdrachtgever of als gevolg van geannuleerde bijeenkomsten die door Met Marieke worden bijgewoond in het kader van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Met Marieke.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Met Marieke heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle van Met Marieke afkomstige ideeën, ontwerpen en werkstukken -oorspronkelijk, gewijzigd en/of definitief – blijven eigendom en intellectueel eigendom van Met Marieke.
 3. Opdrachtgever zal de in het vorige lid bedoelde ideeën, ontwerpen en werkstukken niet reproduceren, verhandelen of aanwenden voor een ander doel dan tussen Met Marieke en opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Met Marieke is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Met Marieke.
 2. De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Met Marieke is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Met Marieke en opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Met Marieke het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.